52av00.com视频点播

52av00.com视频点播

 但必须坚忍房事者两月,少亦必七七日,具大而且能久战,射精必远,含胎甚易。力专者宜攻,势散者可补。

夫痢疾多是湿热,然湿热之所以停积于腹中者,气阻之也。二剂而心志舒矣,再服二剂而阳事举矣,不必多剂也。

治法必须助胃弱而使之强,则邪不战而自退也。尚恐旧痰已化,而新痰又生,故加入半夏以消之,助苓、术之醒脾,尤能奏健土之功也。

然而脾中无火,虽脾土之衰,由于肾火之弱也。肺液既干,肺气自怯,所成涎沫浊唾,若难推送而出,此欲嗽之所以不能也。

火生水中,亦火藏于水内。 方中虽导水居多,然导水之中仍是抒胆之味,故胆气开而淋症愈耳。

攻邪之中,不伤正气,所以正气既回,邪气即散矣。清气不升,则浊气不降,上下拂乱,安得不吐泻哉。

Leave a Reply